Unia Europejska

UE_rgb_urzadzenia_mobilne_pion

Realizacja ratunkowych prac konserwatorskich i restauratorskich po pożarze w kościele parafialnym p.w. Św. Wawrzyńca w Gołańczy”

logotypy3

Projekt pn. „Realizacja ratunkowych prac konserwatorskich i restauratorskich po pożarze w kościele parafialnym p.w. Św. Wawrzyńca w Gołańczy”, współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko, Działania 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałania 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego jakim jest zabytkowy kościół p.w. Św. Wawrzyńca w Gołańczy i tym samym zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury w regionie.

W ramach Projektu Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Gołańczy przeprowadzi m.in. prace konserwatorskie i restauratorskie zniszczonych w wyniku pożaru: powierzchni wnętrza kościoła (nawa, empora organowa, transept, prezbiterium, kaplice, zakrystia, kruchta), witraży kościoła, ściennych dekoracji malarskich kościoła (sklepienie transeptu, sklepienie prezbiterium, malowidła na ścianie tęczowej, malowidła w prezbiterium, pilastry ściany tęczowej), ołtarza św. Rocha, ołtarza św. Wawrzyńca, chrzcielnicy, ambony, obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem i św. Dominikiem, ołtarza bocznego Baranka Apokaliptycznego, 4 rzeźb i 2 konfesjonałów, a także zostanie wykonany nowy prospekt organowy wraz z renowacją instrumentu organów znajdujących się w kościele.

W wyniku realizacji projektu osiągnięty zostanie następujący efekt:

  • Objęty wsparciem zostanie jeden zabytek nieruchomy oraz siedem zabytków ruchomych.
  • Wzrośnie oczekiwana liczba odwiedzin w objętym wsparciem miejscu należącym do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiącym atrakcje turystyczne.

Przedsięwzięcie realizowane było w okresie od 01.08.2019 r. do 30.09.2021 r.

Całkowita wartość Projektu wynosi 2.233.214,87 zł., w tym wydatki kwalifikowalne stanowią 2.220.914,87 zł, a dofinansowanie UE stanowi kwota 1.887.777,63 zł.

www.mapadotacji.gov.pl 

Zdjęcia po pożarze Kościoła parafialnego p.w. Św. Wawrzyńca w Gołańczy – kwiecień 2019r.

foto1.png foto2.png foto4.png foto5.png foto6.png foto7.png foto8.png foto9.png foto10.png foto11.png

foto12.png

Zdjęcia po zrealizowaniu projektu dofinansowanego z UE w ramach WRPO 2014-2020 – październik 2021r.

foto13.png foto14.png foto15.png foto16.png foto17.png foto18.png foto19.png foto20.png foto21.png foto22.png foto23.png foto24.png

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *